Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

odkazy

Informační zdroje v síti internet pro obor pracovní lékařství

Seznam nemocí z povolání ILO (revize 2010) [PDF 1.18 MB]

Doporučení EC k seznamu nemocí z povolání (2003) [PDF 121 kB]

Nádory dle orgánové lokalizace a prokázaných nox dle IARC (2015) [PDF 32 kB]

databáze

HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
faktograficko-bibliografická databáze rizikových látek. Obsahuje údaje o toxicitě, zdrojích expozice člověka, vlivu na zdraví, hygieně a bezpečnosti práce, znečištění životního prostředí, dále expoziční limity USA a jiných zemí, přehled analytických metodik (NIOSH, U.S. EPA), fyzikální a chemické vlastnosti, synonyma, to vše s odkazy přímo v textu kapitoly. Vyhledávání podle chemického názvu látky v angličtině nebo čísla CAS.

TOXLINE
toxikologická bibliografická databáze s abstrakty. Vyhledávání podle klíčových slov, názvu látky v angličtině nebo čísla CAS.

MEDLINE
bibliografická databáze s 11 mil. citací s abstrakty z 4300 biomedicínských časopisů. Od března r. 2000 nový vyhledávací software (služba PubMed) s intuitivním vyhledáváním. Obsahuje thesaurus MESH (Medical Subject Headings).

ITER (International Toxicity Estimates for Risk)
hodnocení zdravotních rizik 500 chemických látek: referenční koncentrace (RfC), referenční dávky (RfD) a karcinogenní a nekarcinogenní riziko podle (IRIS) US EPA, akceptovatelný denní příjem a tumorogenní dávky/koncentrace podle Canadian Environmental Protection Act (CEPA), minimální riziko podle ATSDR (minimal risk levels (MRLs)).

IRIS (Integrated Risk Information System)
faktograficko-bibliografická databáze rizikových látek. Uvádí charakteristiku rizik, postupy při hodnocení rizika, RfC a RfD, celoživotní karcinogenní riziko aj. Producent: U.S. EPA.

ChemBioFinder
vyhledávání podle chemického názvu (v angličtině) nebo podle čísla CAS. Zobrazuje chemický vzorec a strukturu, fyzikální vlastnosti a hyperlinkové odkazy na platné legislativní dokumenty pro USA, Kanadu, Austrálii (U.S. EPA, OSHA, NFPA aj).

IARC Monographs List
přehled všech vydaných monografií a příloh (od r. 1972) – bibliografické záznamy, strukturované abstrakty se základními faktickými údaji.

The 9th Report on Carcinogens
přehledové charakteristiky jednotlivých karcinogenů, zpracované U.S. Department of Health and Human Services, včetně postupu při kontrole a monitorování s uvedením metodik a expozičních limitů. Plnotextová verze cca 250 str., zdarma ve formátu *.pdf.

UNEP Recommendations and Legal Mechanisms
zákony o toxických látkách EU, WHO, FDA a jednotlivých zemí. Vyhledávání podle názvu látky v angličtině nebo čísla CAS. Záznam ve formě souhrnu se základními faktickými údaji (hodnoty přípustných koncentrací a expozičních limitů).

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
kapesní průvodce legislativou USA pro chemické látky v pracovním prostředí. Vyhledávání podle názvů (včetně synonym) nebo čísla CAS . Nově jsou uváděny v USA požadované druhy vyšetření u exponovaných pracovníků, např. diferenciální krevní obraz, metabolity v moči apod.

Manuál NIOSH
manuál analytických metod NIOSH. K přímému stažení ve formátech *.pdf nebo *.html.

EUR-LEX
databáze legislativních dokumentů EU. Vyhledávání podle klíčových slov nebo čísla direktivy.

Federal Register USA
federální normy a zákony USA v plném znění. Vyhledávání podle klíčových slov.

významné ústavy a organizace

WHO
světová zdravotnická organizace. Směrnice WHO: pro kvalitu ovzduší v Evropě, pro hluk (Evropa), pro kvalitu vody, kvalitu potravin, pro strategii v hygieně práce, bezpečnost práce s chemickými látkami, aj.

EASHW
Evropská agentura pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Legislativa EU (direktivy) a jednotlivých zemí. Publikace, manuály.

OSHA Home page
domovská stránka US Occupational Safety and Health Administration, obsahující také normy USA pro ochranu zdraví a bezpečnost práce v plném znění (Standards - 29 CFR).

MSHA Home Page
domovská stránka - Mine Safety and Health Administration (Hygiena a bezpečnost práce v dolech, jeden z útvarů OSHA). Projekty, legislativa, metodiky.

NIOSH Home Page
domovská stránka US National Institute for Occupational Safety and Health. Publikace (značná část v plnotextovém formátu zdarma), aktivity, projekty, legislativa, hodnocení zdravotních rizik apod.

Ergonomický manuál NIOSH
Musculoskeletal disorders (MSDs) and Workplace Factors - Materiály NIOSH o postupech při posuzování zátěže pohybového ústrojí při práci (manuál včetně přehledu použité literatury).

NIOSH EMF Manual
manuál NIOSH pro měření elektromagnetických polí, ve formátu PDF

NIOSH Fact Sheets
přehledové publikace NIOSH v plnotextovém znění zdarma, například Indoor Environmental Quality - June 1997; Work-Related Musculoskeletal Disorders - May 1997.

IARC Home Page
domovská stránka International Agency for Research on Cancer (WHO). Kritéria pro posuzování karcinogenity látek a fyzikálních faktorů a klasifikace karcinogenů.

AIHA Home Page
domovská stránka American Industrial Hygiene Association. Přehled konferencí, školení, publikací i standardů - s abstrakty a cenami pro objednání.

Journal of Occupational and Environmental Hygiene online
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, nástupce AIHA Journal. Obsahy s abstrakty zdarma, plné texty na bázi předplatného.

ACGIH Home Page
domovská stránka American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc. Přehled publikací (1998 TLVs(r) and BEIs(r); Air Monitoring for Toxic Exposures, Aerosol Measurement: Principles, Techniques, and Applications; Industrial Hygiene Laboratory Manual; Illustrated Dictionary of Environmental Health & Occupational Safety; Guide to Occupational Exposure Values - 1998; Sick Buildings: Definition, Diagnosis and Mitigation aj.) a počítačových programů pro hygienu práce.

ICOH
International Commission on Occupational Health

DGAUM
Stránka Německé společnosti pracovního lékařství a medicíny prostředí

European Union of Medical Specialists (UEMS)
Stránka Sdružení evropských lékařských specialistů.

The UEMS Section of Occupational Medicine
Stránka sekce pracovního lékařství Sdružení evropských lékařských specialistů.

European Association of Schools of Occupational Medicine (EASOM)
Stránka Evropské asociace škol pracovního lékařství.

Collegium Ramazini

SZÚ
Státní zdravotní ústav v Praze.

ÚZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Plnotextové publikace zdarma (Aktuality, Národní onkologický registr, zdravotní statistika aj.).

ČLS JEP
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

VÚBP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce

BOZP pro malé a střední podniky
Český projekt příručky v BOZP pro zaměstnavtele malých a středních podniků

Společnost pro mutagenezi zevním prostředí při ČBS
stránky České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředí při Československé biologické společnosti

časopisy

České Pracovní Lékařství
časopis fóra pro ochranu zdraví při práci

Časopisy ČLS JEP
obsahy se souhrny zdarma, plné texty na bázi předplatného.

Environmental Health Perspectives
nejnovější články z Environmental Health Perspectives s abstrakty zdarma, plné texty na bázi předplatného.

International Journal of Occupational and Environmental Health, USA
časopis s problematikou pracovního lékařství z celého světa, plný text vybraných článků.

Vesmír
většina článků v plnotextové formě zdarma.

Zpracovala Mgr. Olga Tomoszková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl