Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

doporučené standardy

standard 1: Práce se zobrazovacími jednotkami
stažení [PDF, 143 kB, 3 strany, 7. 2. 2007]
standard 2: Postup vyšetření cév rukou pracovníků vystavených vibracím a chladu
stažení [PDF, 104 kB, 3 strany, 24. 12. 2008]
standard 3: Posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání, přípravě na povolání a k práci
stažení [PDF, 1,3 MB, 63 stran, 5. 1. 2012]
Návrh hygienických kritérií pro uznání syndromu karpálního tunelu jako nemoci z povolání
stažení [PDF, 282 kB, 3 strany, 25. 10. 2016]
Návrh standardu vyšetřování a hodnocení zdravotní způsobilosti k práci při expozici vibracím přenášeným na ruce
stažení [PDF, 321 kB, 4 strany, 25. 10. 2016]
Elektrofyziologická kritéria izolovaného SKT pro účely uznání ohrožení nemoci z povolání
stažení [PDF, 336 kB, 1 strana, 10. 10. 2017]

prohlášení výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně ze dne 21. 9. 2011

Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně po léta spolupracovala s rezortním ministerstvem na přípravě odborných dokumentů a podílela se na přípravě nové zdravotnické legislativy, vztahující se k oboru pracovní lékařství, včetně vytvoření Standardu č. 3: Posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání, přípravě na povolání a k práci.

Protože v principiálních záležitostech, týkajících se pracovnělékařských služeb, zaujalo MZ ČR odlišné stanovisko od odborné společnosti, případně zdůvodněná stanoviska odborné komunity zcela opomíjelo, rozhodl výbor společnosti, že se nadále za daných podmínek nemůže na ministerstvem připravovaných dokumentech podílet, neboť by tím popřel odbornost jako takovou.

Pokud se objevují informace o neochotě odborné společnosti k budoucí spolupráci, nezakládají se na pravdě. Výbor společnosti velmi lituje, že se nikoli vinou odborné komunity dostala problematika poskytování pracovnělékařských služeb v České republice do zcela unikátního a současně zcela nekompatibilního stavu s praxí zemí EU, včetně všech okolních zemí, tj. Slovenska, Polska, Rakouska i Německa. Odborná společnost, reprezentovaná jejím voleným výborem trvale usiluje o dosažení praxe lege artis, vykonávané kompetentními lékaři při posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vlivu práce na zdraví. Má zájem o dosažení vysoké kvality pracovnělékařských služeb pro podnikovou sféru při liberalizaci služeb, s cílem úspěšně předcházet poškozením z práce.

To se bohužel současnou praxí v České republice opravdu nedaří.
Další spolupráci vidí Společnost pracovního lékařství jako možnou jen za respektování odbornosti pracovní lékařství v souladu s její koncepcí, schválenou Vědeckou radu MZ ČR dne 5. dubna 2004 a zveřejněnou na internetové stránce www.pracovni-lekarstvi.cz.

dokumenty

Stanovisko výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. P k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb. k datu 25. 3. 2020
stažení [PDF, 376 kB, 1 strana, 23. 2. 2021 — 1. aktualizované znění]
stažení [PDF, 594 kB, 2 strany, 25. 3. 2020 — původní znění]
seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání
stažení [PDF, 831 kB, 2 strany, 21. 12. 2016]
Indikace lázeňské terapie pro poškození zdraví z práce dle Přílohy k vyhlášce č. 267/2012 Sb.
stažení [PDF, 337 kB, 4 strany, 8. 10. 2013]
Stanovisko Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně ze dne 28. listopadu 2012 k vyšetřením prováděným jako součást pracovnělékařských preventivních prohlídek dle zák. č. 373/2011 Sb., v platném znění,
stažení [PDF, 274 kB, 1 strana, 28. 11. 2012]
seznam nemocí z povolání, dle nařízení vlády č. 168/2014 Sb.
stažení [PDF, 332 kB, 7 stran, 6. 5. 2015]
doporučení SPL k pracovnělékařské péči/službě
stažení [MS Word, 91 kB, 9 stran, 25. 5. 2007]
koncepce oboru pracovní lékařství schválená Vědeckou radou MZ ČR dne 5. dubna 2004
stažení [MS Word, 170 kB, 15 stran, 15. 4. 2004]
přihláška řádného člena České lékařské společnosti J. E. P.
stažení [MS Word RTF, 65 kB, 1 strana, 1. 11. 2006]
 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl