Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

o nás

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Studničkova 7, 128 00 Praha 2
www.pracovni-lekarstvi.cz
sekretariát:Mgr. Lenka Brücknerová, tel: 224 968 534, lenka.brucknerova@lf1.cuni.cz
předseda:prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
 tel: 224 968 546, e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz

Společnost pracovního lékařství sdružuje odborníky oboru pracovní lékařství. Interdisciplinární obor pracovní lékařství se zabývá studiem vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršených pracovními podmínkami a v tomto smyslu zahrnuje i výkon státního zdravotního dozoru.

Pracovní lékařství se zabývá komplexně vztahem práce a zdraví; stanovuje požadavky na vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, řeší přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví, zabývá se podporou zdraví pracovníků včetně posuzování a rozvoje jejich pracovní způsobilosti a studiem vlivů práce a pracovních podmínek na rozvoj chronických neinfekčních onemocnění, jejichž průběh může být významně negativně ovlivněn prací a pracovními podmínkami. Získaných poznatků studia úrovně faktorů pracovních podmínek a jejich vlivu na zdraví a pohodu zaměstnanců využívá k usměrňování opatření směřujících k zajištění ochrany zdraví při práci, optimalizaci pracovních podmínek a udržení pracovní schopnosti.

Členská základna

V době voleb výboru (září—říjen 2022) měla SPL 123 členů.

Do ČLS JEP jakožto i Společnosti pracovního lékařství je možné se přihlašovat elektronicky pomocí přihlášky, která je k dispozici online.

Seznam a adresy členů výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

Jméno/Funkce ve výboruAdresa na pracovištěTelefon/Fax/Mobil/e-mail
prof. MUDr. TUČEK Milan, CSc.Ústav hygieny a epidemiologie
UK 1. LF a VFN,
Studničkova 7
128 00 Praha 2
tel. 224 968 546
e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
Předseda
doc. MUDr. NAKLÁDALOVÁ Marie, Ph.D.Klinika pracovního lékařství
LF UP a FN Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc
tel: 585 853 527
mobil: 734 427 217
e-mail: marie.nakladalova@fnol.cz
Místopředsedkyně
prof. MUDr. ZACHAROV Sergej, Ph.D.Klinika pracovního lékařství
UK 1. LF
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
tel: 224 964 155
mobil: 608 921 471
e-mail: sergej.zacharov@vfn.cz
Vědecký sekretář
MUDr. KLUSÁČKOVÁ PavlínaKlinika pracovního lékařství
UK 1. LF
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
tel: 224 964 514/538
mobil: 702 155 717
e-mail: pavlina.klusackova@vfn.cz
Pokladník
MUDr. SVAČINKA PetrMUDr. Svačinka Petr
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
mobil: 604 611 661
e-mail: petr.svacinka@doktorsvacinka.cz
Člen výboru
MUDr. KUČERA Ivan, Ph.D.Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19, poštovní schránka 9
501 01 Hradec Králové
tel: 495 058 111
fax: 495 538 502
mobil: 603 260 418
e-mail: ivan.kucera@khshk.cz
Člen výboru
MUDr. PEŠÁKOVÁ Lenka, Ph.D. KHS Olomouckého kraje
se sídlem v Olomouci
Wolkerova 74/6
779 00 Olomouc
tel: 585 719 329
e-mail: lenka.pesakova@khsolc.cz
Členka výboru
MUDr. HEJLEK AlešOddělení pracovního lékařství
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice
tel: 387 878 150-1
fax: 387 878 153
mobil: 607 854 677
e-mail: hejlek.ales@nemcb.cz
Člen výboru

Seznam a adresy členů revizní komise Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

Jméno/Funkce v RKAdresa na pracovištěTelefon/Fax/Mobil/e-mail
Ing. HLAVÁČ PavelKrajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
tel: 495 058 500
mobil: 731 628 623
e-mail: pavel.hlavac@khshk.cz
Předseda revizní komise
MUDr. DLOUHÁ Beatricatel: 732 539 610
e-mail: beadlo@seznam.cz
Členka revizní komise
MUDr. ŠVIRÁKOVÁ DanaZorma s.r.o.
Otrokovice
tel: 720 299 846
e-mail: dsvirakova@seznam.cz
Členka revizní komise
 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl