Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

o nás

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Studničkova 7, 128 00 Praha 2
www.pracovni-lekarstvi.cz
sekretariát:Petra Jandová, tel: 224 968 534, e-mail: petra.jandova@lf1.cuni.cz
předseda:prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
 tel: 224 968 546, e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz

Společnost pracovního lékařství sdružuje odborníky oboru pracovní lékařství. Interdisciplinární obor pracovní lékařství se zabývá studiem vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršených pracovními podmínkami a v tomto smyslu zahrnuje i výkon státního zdravotního dozoru.

Pracovní lékařství se zabývá komplexně vztahem práce a zdraví; stanovuje požadavky na vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, řeší přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví, zabývá se podporou zdraví pracovníků včetně posuzování a rozvoje jejich pracovní způsobilosti a studiem vlivů práce a pracovních podmínek na rozvoj chronických neinfekčních onemocnění, jejichž průběh může být významně negativně ovlivněn prací a pracovními podmínkami. Získaných poznatků studia úrovně faktorů pracovních podmínek a jejich vlivu na zdraví a pohodu zaměstnanců využívá k usměrňování opatření směřujících k zajištění ochrany zdraví při práci, optimalizaci pracovních podmínek a udržení pracovní schopnosti.

Struktura Společnosti

Ve Společnosti pracuje sedm sekcí, jedna pracovní skupina a jedna odborná komise:

 • SEKCE
 • Sekce nemocí z povolání a toxikologie (prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.)
 • Sekce hygieny práce (MUDr. Ivan Kučera)
 • Sekce pracovnělékařské péče (závodní preventivní péče) (MUDr. Petr Svačinka)
 • Sekce ergonomie, fyziologie a psychologie práce (MUDr. Jana Hlávková)
 • Sekce informatiky (prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.)
 • Sekce sester pro pracovnělékařskou péči (MUDr. Pavlína Klusáčková)
 • Sekce laboratorních vyšetřovacích metod v hygieně práce (MUDr. Pavlína Klusáčková)
 • PRACOVNÍ SKUPINY
 • Pracovní skupina pro kontrolu kvality pracovnělékařské péče (MUDr. Jana Šalandová)
 • ODBORNÉ KOMISE
 • Odborná komise pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci (MUDr. Jana Šalandová)

Členská základna

V době voleb výboru (červen-červenec 2018) měla SPL 140 členů a následující složení členské základny: 131 lékařů, 8 VŠ nelékařů, 1 střední zdravotnický pracovník.

Seznam a adresy členů výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

Jméno/Funkce ve výboruAdresa na pracovištěTelefon/Fax/Mobil/e-mail
prof. MUDr. TUČEK Milan, CSc.Ústav hygieny a epidemiologie
UK 1. LF a VFN,
Studničkova 7
128 00 Praha 2
tel. 224 968 546
e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
Předseda
doc. MUDr. NAKLÁDALOVÁ Marie, Ph.D.Klinika pracovního lékařství
LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585 853 526
mobil: 734 427 217
e-mail: marie.nakladalova@fnol.cz
Místopředsedkyně
prof. MUDr. ZACHAROV Sergej, Ph.D.Klinika pracovního lékařství
UK 1. LF
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
tel: 224 964 155
mobil: 608 921 471
e-mail: sergej.zacharov@vfn.cz
Vědecký sekretář
MUDr. HLÁVKOVÁ JanaStátní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267 082 738
fax: 267 311 236
mobil: 606 188 795
e-mail: jhlav@szu.cz
Pokladník
MUDr. SVAČINKA PetrMUDr. Svačinka Petr
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
mobil: 604 611 661
e-mail: petr.svacinka@doktorsvacinka.cz
Člen výboru
MUDr. KUČERA Ivan, Ph.D.Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19, poštovní schránka 9
501 01 Hradec Králové
tel: 495 058 111
fax: 495 538 502
mobil: 603 260 418
e-mail: ivan.kucera@khshk.cz
Člen výboru
MUDr. ŠALANDOVÁ JanaČeská preventivní s. r. o.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: 467 439 463
fax: 467 439 464
mobil: 775 625 210
e-mail: jana.salandova@ceskapreventivni.cz
Členka výboru
MUDr. HEJLEK AlešOddělení pracovního lékařství
Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice
tel: 387 878 150-1
fax: 387 878 153
mobil: 607 854 677
e-mail: hejlek@nemcb.cz
Člen výboru
MUDr. KLUSÁČKOVÁ PavlínaKlinika pracovního lékařství
UK 1. LF
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
tel: 224 964 514/538
mobil: 702 155 717
e-mail: pavlina.klusackova@vfn.cz
Členka výboru

Seznam a adresy členů revizní komise Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

Jméno/Funkce v RKAdresa na pracovištěTelefon/Fax/Mobil/e-mail
MUDr. ŠVÁBOVÁ Květa, CSc.SPLmobil: 774 710 827
e-mail: averze150@seznam.cz
Předsedkyně revizní komise
MUDr. FENCLOVÁ Zdeňka, CSc.Klinika pracovního lékařství
UK 1. LF
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
tel: 224 964 532
fax: 224 964 629
mobil: 775 231 371
e-mail: zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Členka revizní komise
MUDr. LAJČÍKOVÁ Ariana, CSc.Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267 082 688
fax: 267 311 236
e-mail: alajcik@szu.cz
Členka revizní komise
 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl